Välkommen till S:ta Katharinastiftelsen

Katharina-samtalen handlar om de stora livsfrågorna, om det som på ett grundläggande sätt formar oss som individer och vårt samhälle. Samtalen måste därför få ta tid. Deltagarna för fram sin syn som möts av någon med ett annat synsätt. Alla ska ges möjlighet att möta den andre.

Målet för varje samtal är att förståelsen för andras kunskap, idéer och religion ökar. Ämnena hämtas inom livsåskådning, religion, samhälle, politik, juridik, vetenskap, kultur.

Michael Bjerkhagen, direktor

Marika Markovits, ordförande

S:ta Katharinaseminariet 2023

Hjärnan och evigheten. Filosofiska och etiska perspektiv

S:ta Katharinaseminariet 25 mars 2023

 

”Det kan ju vara så att medan vi är på väg ut, så att säga, just då upplever vi en evighet.”

Så beskriver hjärnforskaren och Nobelpristagaren Arvid Carlsson dödsögonblicket, det som händer i människans hjärna då hon dör. Tyder dessa iakttagelser på att det finns en evighet som människan kan få en glimt av i dödsögonblicket? Finns det en tolkning av hjärnans processer som är öppen för övertygelsen att människan kan kommunicera med en andlig verklighet?

En annan typ av existentiella frågor som väcks utifrån modern hjärnforskning är de etiska, ett ämnesområde som brukar benämnas neuroetik. Vilken betydelse för människan som moralisk varelse har det vi idag vet om hjärnan? I hur hög grad formar och begränsar den mänskliga hjärnan vårt etiska handlande?

Ett tredje område handlar om teknik. Vilka möjligheter finns det att på konstgjord väg utveckla och förbättra den mänskliga hjärnan och att skapa intelligens som kan överleva människan – kanske för evigt? Och vilken betydelse får dessa tekniska landvinningar för vår människosyn?

Katharinaseminariet 2023 handlade om andliga upplevelser och huruvida dessa kan sägas avspegla en objektivt existerande verklighet. I detta seminarium fortsätter vi att utforska frågan. Vi får tillfälle att höra och samtala om olika uppfattningar och infallsvinklar på modern hjärnforskning och vad denna kan säga om evigheten och upplevelsen av något evigt.

Program
10.00-10.15 Inledning
10.15-11.00 Pass 1: ”Hjärnan och upplevelsen av evighet”
11.00-11.15 Kaffepaus
11.15-12.00 Pass 2: ”Hjärnan och människan som moralisk varelse”
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.30 Pass 3: ”Hjärnan – den mänskliga och den artificiella”
13.30-14.00 Kaffepaus
14.00-15.00 Pass 4 (panelsamtal samt avslutning)

Medverkande:
Henrik Ahlenius, fil.dr. i praktisk filosofi, Stockholms universitet
Anne-Marie Landtblom, professor em. i neurobiologi, Uppsala universitet 
Oliver Li, präst, teol.dr. i religionsfilosofi, Uppsala universitet
Oskar MacGregor, lektor i kognitiv neurovetenskap, Högskolan i Skövde
Ingrid Malm Lindberg, präst, teol.dr. i religionsfilosofi, Uppsala universitet
Per Snaprud, vetenskapsjournalist, Forskning & Framsteg
Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, Enskilda högskolan Stockholm
Henrik Åhman, lektor i människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Samtalsledare: Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus, Uppsala universitet  och Lotta Knutsson Bråkenhielm, teol. dr. 

Datum: Lördag 25 mars 2023
Tid: 10.00–15.00
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan
Deltagaravgift för dagen är 400 kr (lunch och fika ingår)

Anmälan
Du anmäler dig genom att swisha deltagaravgiften på 400 kr
till 123 491 2861. Ange namn vid anmälan. Anmälan senast
22 mars. OBS begränsat antal platser.

Frågor
Normunds Kamergrauzis, Domkyrkoteolog, Stockholms domkyrkoförsamling
08-723 3013, normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se

Samarrangemang S:ta Katharinastiftelsen och Stockholms domkyrkoförsamling

VAD ÄR ETT KATHARINASAMTAL?

Katharina-samtalen handlar om de stora livsfrågorna, om det som på ett grundläggande sätt formar oss som individer. Samtalen måste därför få ta tid. Deltagarna för fram sin syn som möts av någon med ett annat synsätt. Alla får prata till punkt. Alla ska ges möjlighet till samtalets paradox, att man under samtalet förändrar sin egen uppfattning och kanske på motsvarande sätt påverkar den andre.

Målet för varje samtal är att förståelsen för andras inställningar ökar och att man därmed ska känna sig berikad.

Ämnena hämtas inom livsåskådning, religion, samhälle, politik, juridik, vetenskap, kultur.

Om oss

OM KATHARINA-SAMTALEN INTE EXISTERADE SKULLE MORGONDAGENS SAMHÄLLE BLI SÄMRE ATT LEVA I.

Katharina-samtalens plats i tillvaron.

Med Katharina-samtalen erbjuder vi en arena för fördjupade tvärtänkande samtal i livs- och samhällsfrågor för den som söker ny kunskap och nya insikter. Eftersom vi tror att det gör människan klokare och därmed samhället och världen bättre.

Katharina-samtalen är en mötesplats för öppna samtal i livs- och samhällsfrågor.

Vår existens vilar på att vi erbjuder en plats, en arena, och en form för dessa samtal. Jag, Michael, är själv övertygad kristen, och Sankta Katharinastiftelsens bakgrund och identitet är kristen. Men våra medarbetare representerar olika livsåskådningar: vid sidan av den kristna tron också judendomen, islam och den sekulära humanismen för att nämna några. Inom styrelsen delar vi dock uppfattningen att ju tryggare vi är i vår egen identitet, ju öppnare kan vi vara mot andras.

Vi bjuder in till ett ämne som vi anser viktigt i samtiden. Varje samtal får sen hitta sin egen slutsats.
Varje samtal får tolkas fritt av deltagarna.
Varje samtal ska spegla åsiktsbredd.

Katharina-samtalen är en mötesplats där vi tror att dialoger är viktiga för människor, samhället och mänskligheten.

Vi lever i en tid där rösterna är många men där samtalen, i djup mening, är få.
Vi lever i en tid där digitaliseringen erbjuder ett oöverblickbart utbud av information.
Vi lever i en tid där informationsutbudet är så överväldigande att den som vill höras lockas att förenkla och överdriva för att få plats.
Vi menar att det uppriktiga samtalet främjar både demokratin och sammanhållningen i ett Sverige som uppvisar en helt annan kulturell och religiös bredd än tidigare.

Katharina-samtalen är en mötesplats som välkomnar samtalets paradox.

Vi utgår som individer från att våra uppfattningar och åsikter har gränser. Vi är i den meningen instängda i vårt nuvarande tänkande. Vi utgår från att de flesta är trygga i sin egen identitet och därför öppna och nyfikna för andras uppfattning. Vi människor anser oss ha en någorlunda klok ståndpunkt i frågor vi känner till väl. Våra egna uppfattningar vill vi därmed sprida och försvara.

Vi förstår samtidigt att vi i det snabbt föränderliga livet måste vara öppna för förändringar.
Vi är dock väl medvetna om samtalets paradox: att det som kan ses som en vilja att fördjupa vår egen ståndpunkt kan få oss att inta en annan hållning, helt eller delvis, i mötet med andra.

Katharina-samtalen ska vara en central mötesplats när andliga, kulturella, och samhällsorienterade frågor i allt större utsträckning kräver plats i det nya Sverige.

Vi vet att vårt land och vår världsdel förändras på ett omdanande sätt.

Katharina-samtalen ska vara en mötesplats som visar mod i ämnesval, vara närvarande i nuet och tillföra djup och bredd.

Kauko Harrakangas beskriver det goda samtalet så här: Att tala så att det hos andra uppstår en lust att lyssna. Att lyssna så att det hos andra uppstår en lust att tala.

Om Katharina-samtalen inte existerade skulle många viktiga och berikande samtal om de stora livs- och samhällsfrågorna utebli.

Om Katharina-samtalen inte existerade skulle vårt samhälle bli en sämre plats att leva i.

Vi vet att det betyder att det som kan ses som självklart ibland måste nyanseras eller ifrågasättas, liksom att det som är nytt måste analyseras och diskuteras.

Välkommen till oss!

Michael Bjerkhagen, direktor

Rapporter

Politiken och det postsekulära Sverige (Rapport 2017:1) – Mats Svegfors

Detta är den första rapporten i en serie som S:ta Katharinastiftelsen avser att publicera. Med detta vidgar stiftelsen sin verksamhet från att ordna samtalskvällar till att genom rapporter och underlagsmaterial bidra till dialog och förståelse över gränser av olika slag i det svenska samhället. Ambitionen är att överskrida gränser såväl mellan olika religioner och livsåskådningar som mellan olika samhällssfärer.

Rapporten har arbetats fram med S:ta Katharinastiftelsen som huvudman. Men för innehållet svarar Mats Svegfors ensam. Andra personer med anknytning till stiftelsen har bidragit med synpunkter, bland dem Jenny Salaj, präst i Svenska kyrkan, docent Eskil Franck, teol dr Jan Olov Fors, präst i Västermalms församling och föreläsare vid teologiska högskolan i Stockholm samt Thomas Grahl, tidigare bl a vd för Verbum.

Guds osannolika redskap – Donald Trump och de vita evangelikala i USA
(Rapport 2018:1) – Mats Svegfors


Detta är den andra rapporten i en serie som S:ta Katharinastiftelsen publicerar. Med detta vidgar stiftelsen sin verksamhet från att ordna samtalskvällar till att genom rapporter och underlagsmaterial bidra till dialog och förståelse över gränser av olika slag i det svenska samhället. Ambitionen är att överskrida gränser såväl mellan olika religioner och livsåskådningar som mellan olika samhällssfärer.

Rapporten har arbetats fram med S:ta Katharinastiftelsen som huvudman. Men för innehållet svarar Mats Svegfors ensam. Andra personer med anknytning till stiftelsen har bidragit med synpunkter.