Om oss

OM KATHARINA-SAMTALEN INTE EXISTERADE SKULLE MORGONDAGENS SAMHÄLLE BLI SÄMRE ATT LEVA I.

Katharina-samtalens plats i tillvaron.

Med Katharina-samtalen erbjuder vi en arena för fördjupade tvärtänkande samtal i livs- och samhällsfrågor för den som söker ny kunskap och nya insikter. Eftersom vi tror att det gör människan klokare och därmed samhället och världen bättre.

Katharina-samtalen är en mötesplats för öppna samtal i livs- och samhällsfrågor.

Vår existens vilar på att vi erbjuder en plats, en arena, och en form för dessa samtal. Jag, Michael, är själv övertygad kristen, och Sankta Katharinastiftelsens bakgrund och identitet är kristen. Men våra medarbetare representerar olika livsåskådningar: vid sidan av den kristna tron också judendomen, islam och den sekulära humanismen för att nämna några. Inom styrelsen delar vi dock uppfattningen att ju tryggare vi är i vår egen identitet, ju öppnare kan vi vara mot andras.

Vi bjuder in till ett ämne som vi anser viktigt i samtiden. Varje samtal får sen hitta sin egen slutsats.
Varje samtal får tolkas fritt av deltagarna.
Varje samtal ska spegla åsiktsbredd.

Katharina-samtalen är en mötesplats där vi tror att dialoger är viktiga för människor, samhället och mänskligheten.

Vi lever i en tid där rösterna är många men där samtalen, i djup mening, är få.
Vi lever i en tid där digitaliseringen erbjuder ett oöverblickbart utbud av information.
Vi lever i en tid där informationsutbudet är så överväldigande att den som vill höras lockas att förenkla och överdriva för att få plats.
Vi menar att det uppriktiga samtalet främjar både demokratin och sammanhållningen i ett Sverige som uppvisar en helt annan kulturell och religiös bredd än tidigare.

Katharina-samtalen är en mötesplats som välkomnar samtalets paradox.

Vi utgår som individer från att våra uppfattningar och åsikter har gränser. Vi är i den meningen instängda i vårt nuvarande tänkande. Vi utgår från att de flesta är trygga i sin egen identitet och därför öppna och nyfikna för andras uppfattning. Vi människor anser oss ha en någorlunda klok ståndpunkt i frågor vi känner till väl. Våra egna uppfattningar vill vi därmed sprida och försvara.

Vi förstår samtidigt att vi i det snabbt föränderliga livet måste vara öppna för förändringar.
Vi är dock väl medvetna om samtalets paradox: att det som kan ses som en vilja att fördjupa vår egen ståndpunkt kan få oss att inta en annan hållning, helt eller delvis, i mötet med andra.

Katharina-samtalen ska vara en central mötesplats när andliga, kulturella, och samhällsorienterade frågor i allt större utsträckning kräver plats i det nya Sverige.

Vi vet att vårt land och vår världsdel förändras på ett omdanande sätt.

Katharina-samtalen ska vara en mötesplats som visar mod i ämnesval, vara närvarande i nuet och tillföra djup och bredd.

Kauko Harrakangas beskriver det goda samtalet så här: Att tala så att det hos andra uppstår en lust att lyssna. Att lyssna så att det hos andra uppstår en lust att tala.

Om Katharina-samtalen inte existerade skulle många viktiga och berikande samtal om de stora livs- och samhällsfrågorna utebli.

Om Katharina-samtalen inte existerade skulle vårt samhälle bli en sämre plats att leva i.

Vi vet att det betyder att det som kan ses som självklart ibland måste nyanseras eller ifrågasättas, liksom att det som är nytt måste analyseras och diskuteras.

Välkommen till oss!

Michael Bjerkhagen, direktor